Poslední události lom - jaro 2024 PDF Tisk Email

Vážení členové spolku a přátelé Ktišska,

rádi bychom Vás tímto krátce informovali o posledních událostech týkajících se lomu ve Ktiši.

Jak již možná víte, společnost Garnet Group a.s. změnila majitele a ten znovu intenzivně zahájil kroky směřující k zahájení těžby v lomu. Zvolil přitom novou taktiku, jejímž cílem omezit v maximální možné míře vliv obce a jejích občanů na zahájení (a následně i průběh) těžby.

Ani my občané, kteří zde lom nechtějí, nezahálíme. Níže uvádíme první zásadní kroky, které v nedávné době proběhly:

Spolek Zdravé Ktišsko zorganizoval petici proti těžbě v lomu Ktiš, kterou podepsalo 295 občanů, majitelů nemovitostí a lidí, jimž není osud Kišska lhostejný.

Spolek Zdravé Ktišsko požádal paní starostku a zastupitele o podporu a o maximálně proaktivní přístup obce tak, aby nebyla těžební činnost v lomu vůbec povolena a zahájena.

Spolku Zdravé Ktišsko se podařilo dohodnout na spolupráci s JUDr. Jaromírem Kyzourem, který má bohaté zkušenosti s hájením práv v oblasti ochrany životního prostředí.

Dne 14.3.2024 se konala schůze obecního zastupitelstva, kde bylo za hojné účasti veřejnosti přijato usnesení, jímž zastupitelstvo obce Ktiš jednomyslně vyjádřilo nesouhlas se zahájením těžby v lomu Ktiš.

Dne 20.3.2024 proběhlo místní šetření za účasti inspektorů OBÚ Plzeň, zástupců firmy Garnet Group a.s., členů spolku Zdraví Ktišsko a dalších účastníků řízení. Ze strany společnosti Garnet Group a.s. a OBÚ byl prezentován záměr otevření části dobývacího prostoru. Spolek Zdravé Ktišsko vznesl k záměru zásadní připomínky, a to zejména:

Není vyřešen střet zájmů v souvislosti s pozemkem č. 43/35 v majetku obce Ktiš, který leží v bezprostřední blízkosti plánovaného dobývacího prostoru.

Není vyřešen střet zájmů jednotlivců ve smyslu práva na ochranu zdraví a majetku.

Není vyřešen střet zájmů ve smyslu zachování kvalitního a zdravého životního prostředí pro obyvatele obce (těžba v bezprostřední blízkosti obce život obyvatel obce ve všech aspektech jednoznačně zhorší) a dalšího rozvoje obce (dopad na ekologické zemědělství, podnikání v oblasti cestovního ruchu atp.).

Pro záměr nebylo provedeno dostatečné posouzení vlivu na životní prostředí ani komplexní biologický průzkum.

Nejsou jednoznačně prokázány a zanalyzovány negativní vlivy těžby s ohledem na hluk, prach a zvýšenou dopravu na okolí lomu (vše vychází pouze z teoretických výpočtů a obecných dat).

Ze strany společnosti Garnet Group a.s. bylo na místním šetření prezentováno souhlasné stanovisko Lesů ČR z 19. 3. 2024 se záměrem těžby a s vytvořením nové přístupové komunikace pro těžké nákladní automobily ze stávající lesní cesty vedoucí v neporušeném lesním porostu. Zástupci společnosti Garnet Group a.s. dále vyjádřili nesouhlas s připomínkami účastníků řízení a spolku Zdravé Ktišsko a sdělili, že nebude docházet k překračování stanovených zákonných limitů (nicméně v původně čistém prostředí budou tyto limity nyní atakovány, resp. mohou být i překračovány). Nyní bude OBÚ hodnotit veškeré připomínky a poté by měl rozhodnout o dalším postupu.

Spolek Zdravé Ktišsko podal dne 21.3.2024 žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 18. 1. 2024 č.j. MZP/2024/212/77, sp. zn. ZN/MZP/2023/212/238 o změně a potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje z 20. 10. 2023 č.j. KUJCK 119512/2023, kterým byla povolena výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro realizaci záměru těžby v lomu Ktiš s tím, že v žalobě jsou namítány vady proběhlého správního řízení a nedostatečnost realizovaného průzkumu výskytu chráněných živočichů a rostlin. Dále byly v rozhodnutí identifikovány i procesní chyby, které vedly ke krácení práv účastníků řízení na vyjádření se k podkladům řízení.

O celé věci rozhodne Krajský soud v Českých Budějovicích.

Velice si ceníme Vaší aktivní podpory, která bude zcela jistě i nadále zapotřebí. V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o finanční příspěvek spolku Zdravé Ktišsko na úhradu právních služeb, které jsou v řízení nezbytné. Příspěvek prosím zašlete na č.ú. Zdravého Ktišska: 255491681/0600.

Děkujeme všem, kterým není osud Ktišska lhostejný.

Za spolek ZK členové výboru:

Pavel Pánek

Jan Jemelka

Miroslav Krejčí